กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : DIY สวย ๆ ด้วยเชือก

29 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 ม.ค. 61 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ อาคาร บรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : DIY สวย ๆ ด้วยเชือก

   กิจกรรมพัฒนานักคิด นักสร้างสรรค์ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตอน : DIY สวย ๆ ด้วยเชือก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ และเป็นกิจกรรมสาธิตการทำที่วางดินสอจากเชือกรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ ผ่านการเรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต (Living Books) โดยคุณเกดแก้ว ผลผลา  เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งสิ้น 25 คน