ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

19 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่าน
     ขอประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
จากผลการดำเนินงานได้นำเข้าข้อมูลในระบบจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
จำนวนทั้งสิ้น 133 ชื่อเรื่อง ได้แก่งานวิจัย จำนวน 65 ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 ชื่อเรื่องและบทความ จำนวน 19 ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน 1 ชื่อเรื่อง 

หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
-ข้อมูลท้องถิ่น 1 ชื่อเรื่อง
-จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้แก่ รูปถ่าย 2 ชื่อเรื่อง  122 รูป

ส่วนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
-ความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บทความจำนวน 5 ชื่อเรื่อง 
-หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถยะลา จำนวน 3 ชื่อเรื่อง -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จำนวน 1 ชื่อเรื่อง 
-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา 1 ชื่อเรื่อง

เข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th/
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บริการที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาค้นคว้า สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] โทร 23400