การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

5 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) สำหรับครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคุณครูและบรรณารักษ์ห้องสมุดจากโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 53 คน

     ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) และส่งเสริมให้ครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น