การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล

25 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลู่หุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อน การกำหนดแนวทางและรูปแบบการดำเนินงาน จัดทำร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเข้าข้อมูลในระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเผยแพร่ต่อไป