อบรมการพัฒนาสื่อ AR

21 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย. 61 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการพัฒนาสื่อ AR โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร อาจารย์หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร มีอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจการพิเศษ สำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรห้องสมุด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ