อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(OBEC Library Automation System v.3)สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

11 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(OBEC Library Automation System v.3)สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OBEC Library Automation System v.3) และส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น