เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนรากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค.62  บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนรากฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และการลงรายการตามมาตราฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 3 คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การอบรมครั้งนี้ทำให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้