กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ WEB OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-BOOK

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book วันที่ 01 สิงหาคม 2562 .ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปี 2 จำนวน  20 คน  ณ ห้องบูรณาการสารสนเทศ  อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากร