บุคลากร

นางสาวจารุณี การี
(รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23301)

อีเมล์ : jarunee.kar@yru.ac.th


นายอิสรา แสงสุวรรณ
(หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23302)

อีเมล์ : isara.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

การให้บริการตอบคำถามและการบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ 

นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23300)

อีเมล์ : chanyanuch.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23304)

อีเมล์ : kamariyoh.y@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

การจัดระบบชั้นหนังสือ

นายมะอูเซ็ง กอแล
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23305)

อีเมล์ : ma-ou-seng.k@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร (รูปภาพ Presentation, graphic)

นางสาวพัครู ดีเยาะ
(ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23303)

อีเมล์ : pakru.d@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

การจัดบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและแนะนำวารสารที่น่าสนใจ