ประชุมงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

25 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันนี้ (25 ม.ค. 61) ที่ ห้องบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 2 ห้องสมุด คุณอิสรา แสงสุวรรณ หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีอาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ และบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้