ประชุมงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

30 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 28 พ.ค. 61 ที่ ห้องบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 2 ห้องสมุด คุณอิสรา แสงสุวรรณ หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้