สัมนาในหัวข้อ มิติใหม่แห่งการอ่าน "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล"

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรจัดสัมนาในหัวข้อ มิติใหม่แห่งการอ่าน "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาปี 4 สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานและนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ ห้องประชุมหลูฮุ้ย ชั้น 6 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ