กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ WEB OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-BOOK

10 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

            ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู คบ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 จำนวน  36 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-604 อาคาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากร