ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562

3 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 นายอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2563 และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน