ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

31 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๒ นางสาวจารุณี การี รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ

เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๐ คน