ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

28 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 นายอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1/2563 นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะทำในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน