การจัดอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA

2 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมหลู่หุ้ย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

          กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 5 ครั้ง ดังนี้

              ครั้งที่ 1 วันที่ 22/01/63 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 70 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ 29/01/63 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 35 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ 31/01/63 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 45 คน

              ครั้งที่ 4 วันที่ 13/02/63 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวน 24 คน

              ครั้งที่ 5 วันที่ 17/01/63 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 10 คน

          รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 184 คน