ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อผ่านระบบ Web OPAC

19 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อผ่านระบบ Web OPAC
1. เข้าสู่เว็บไซต์สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ http://opac.yru.ac.th
2. คลิกเลือกเมนู Member
3. Log in ด้วย User เดียวกับอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
4. คลิกเลือกเมนู Check out and due date
5. คลิกเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมต่อ
6. คลิก Renew (การยืมต่อสามารถดำเนินการได้ก่อนกำหนดส่ง 2 วัน