บริการ “Book Drop Service : บริการกล่องรับคืนหนังสือ”

26 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงบริการ “Book Drop Service : บริการกล่องรับคืนหนังสือ” เพื่อเป็นอีกหนึ่งบริการของห้องสมุดที่จะช่วยให้นักศึกษามีความสะดวกในการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาคืนภายในห้องสมุด และเนื่องด้วยทางห้องสมุดจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ด้วยเหตุนี้ทางห้องสมุดจึงวางกล่องรับคืนหนังสือ (Book Drop) ณ จุดตรวจคัดกรองประตูทางเข้าด้านหน้าของมหาวิทยาลัย