ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563

10 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 63 นายอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะทำในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน