โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม”

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบ APA ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมหลู่หุ้ย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 29/07/2563 หลักสูตรจุลชีววิทยาและเคมี จำนวน 53 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 05/08/2563 หลักสูตรการเงินการธนาคารและพัฒนาชุมชม จำนวน 336 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 13/08/2563 หลักสูตรคณิตศาสตร์ จำนวน 34 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 19/08/2563 หลักสูตรชีววิทยา จำนวน 71 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 21/08/2563 หลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน

รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 514 คน