ประชาสัมพันธ์วิดีโอแสดงขั้นตอนการยืมต่อออนไลน์ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ( Web OPAC)

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการยืมต่อออนไลน์ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ( Web OPAC)