การอบรมโครงการการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ

4 พฤษภาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   4 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการการสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

   การอบรมครั้งนี้จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากร  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ต้นแบบ version ใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทน version เก่า ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดย version ใหม่นี้เพื่อรองรับการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกขนาด เช่น Smartphone และเพื่อจะได้มีความรู้ด้านการออกแบบ จัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย