กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA

8 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามมาตรฐาน APA วันที่ 21 มกราคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 28 คน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 53 คน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากร