บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

9 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของนักศึกษา จึงได้จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย/ผลงานทางวิชาการขึ้น ให้คำปรึกษา เช่น การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนอ้างอิงฯ  เป็นต้น