ห้องสมุดได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านทาง Facebook Chatbot

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางห้องสมุดได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านทาง Facebook Chatbot โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปสอบถามเรื่องต่าง ๆ หรือแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://library.yru.ac.th/ โดยคลิกที่สัญลักษณ์ Live Chat เพื่อติดต่อสื่อสาร