ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564

7 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 มกราาคม 64 นายอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่กำลังจะทำในอนาคต และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 คน