ประชาสัมพันธ์การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

22 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผ่านบริการ ILL เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ : อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มรย.

สิ่งที่ยืมได้ : หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

ระยะเวลาและค่าดำเนินการ : ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละมหาวิทยาลัย

สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลหนังสือได้ที่เว็บไซต์ : http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx