โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย." ปีงบประมาณ 2-2565

10 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการจัดรูปแบบวิจัยตามรูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดและสามารถสร้างโครงร่างวิจัยอัตโนมัติได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

              ครั้งที่ 1 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรเคมี จำนวน 9 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรการพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1 จำนวน 35 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรการพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2 จำนวน 35 คน

             รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 79 คน