โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรม "สืบค้นข้อมูลง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว" ปีงบประมาณ 2-2565

10 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา

          กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้

              ครั้งที่ 1  วันที 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ป. โท จำนวน 23 คน

              ครั้งที่ 2  วันที 15 สิงหาคม  2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ปี 2 จำนวน 71 คน

              ครั้งที่ 3  วันที่ 19 สิงหาคม  2565 เวลา 13.00-16.00 น.  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ปี 1 จำนวน 73 คน

          รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 167 คน