โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เปะตามระเบียบ" ปีงบประมาณ 2-2565

10 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เปะตามระเบียบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามมาตราฐาน APA และการสร้างรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย microsoft word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา
              ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรชีววิทยา  จำนวน 31 คน
              ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 43 คน
              ครั้งที่ 3 วันที่ 9  กันยายน 2565  เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน 11 คน          
   รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 85 คน