การใช้งาน YRU-VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการติดตั้ง VPN ของแต่ละอุปกรณ์เพื่อสืบค้นและดาวน์โหลดบทความวิชาการจากฐานขอมูลออนไลน์จากนอกมหาวิทยาลัย