เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification (ออนไลน์)

3 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.  นายอิสรา แสงสุวรรณ  รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทส สังกัด ศูนย์บรรณสารนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่องเปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย Gamification จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตน์ อินทสระ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติและการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เกมส์เป็นฐาน