โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เป็นตามระเบียบ" ปีงบประมาณ 1-2566

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เป็นตามระเบียบ" ปีงบประมาณ 1-2566
     ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เป็นตามระเบียบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามมาตราฐาน APA และการสร้างรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย microsoft word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-301 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏยะลา
              ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ห้อง 1 จำนวน 50 คน
              ครั้งที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ห้อง 2 จำนวน 43 คน
              ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  ห้อง 3 จำนวน 35
   รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 128 คน