กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เปะตามระเบียบ"

29 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เปะตามระเบียบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามมาตราฐาน APA และการสร้างรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย microsoft word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 51 คน ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-401 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา