กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย."

2 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการจัดรูปแบบวิจัยตามรูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดและสามารถสร้างโครงร่างวิจัยอัตโนมัติได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษาหลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเข้าร่วมในกิจกรรมจำนวน 12 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ