อบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย" หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม

24 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "จัดรูปแบบวิจัยง่าย ๆ สไตล์เด็กมรย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการจัดรูปแบบวิจัยตามรูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดและสามารถสร้างโครงร่างวิจัยอัตโนมัติได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ