ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ Engineering Source

7 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ Engineering Source

           เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์

• สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง

• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

เข้าใช้งานได้ที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดราชภัฏยะลา (https://library.yru.ac.th/)  หัวข้อฐานข้อมูลออนไลน์
 ** เข้าใช้งานผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยหรือติดตั้ง VPN
** คู่มือการใช้งานที่ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด