กิจกรรมอบรมสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์

26 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 และ 28 มกราคม 2567 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “อบรมสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เพื่องานวิจัยที่สมบูรณ์”  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดอบรมจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2567 นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 32 คน แบ่งเป็น จากสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพจำนวน 29 คน และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 คน

กลุ่มที่ 2 วันที่ 28 มกราคม 2567 นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 24 คน แบ่งเป็น จากสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพจำนวน 6 คน สาขาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวน 10 คน สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 6 คน และการบริหารการศึกษา จำนวน 2 คน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา