โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "REFERENCE อ้างอิงอย่างไรให้ถูกระเบียบ

30 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 30 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "REFERENCE อ้างอิงอย่างไรให้ถูกระเบียบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามมาตราฐาน APA และการสร้างรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย โปรแกรม Mybib โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยจัดอบรมจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 มกราคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 62 คน 
กลุ่มที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  จำนวน 11 คน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา