กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

22 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 มิถุนายน 2567 ) ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดการกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการและระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ ของห้องสมุด วิทยากรโดย คุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ณ ห้องวารสาร ชั้น 2 อาคารบรรณราชครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา