อบรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (11 ตุลาคม 60) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้ Web OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Book และการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทำผลงานทางวิชาการ แก่ นศ.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  จำนวนทั้งสิน 42 คน โดยวิทยากร คือ คุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

ผิดพลาด (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.
Please contact us if you think this is a server error. Thank you.

Go to Home Page