ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

9 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

         ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ งานวิจัย (Research) วิทยานิพนธ์ (Thesis) บทความวิจัย เอกสารการสอน หนังสือ/ตำราการสอน VDO สื่อการสอน VDO กิจกรรม รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ รูปถ่าย และ MOU จากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งข้อมูลสาระท้องถิ่นจากหน่วยงานภายนอก โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ http://wb.yru.ac.th