อเมริกันคอร์เนอร์ยะลาจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AC English Camp for Non-English Major Students)

28 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25- 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อเมริกันคอร์เนอร์ยะลา (American Corner Yala) ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (AC English Camp for Non-English Major Students) ณ Chestnut Hill Eco Resort อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญ คุณจุฬา บิลอับดุลล่าห์ คุณสุคนธรัตน์ หมัดยามา และคุณชูฮาดา บินกามิตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ทีมงานจากจังหวัดภูเก็ต และอาจารย์จิตสุดา ละอองผล หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งได้รับเกียรติจากคุณเด็บ แมค รองผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และคุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรมฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริมความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดกิจกรรม Introduce Preliminary, Describing Myself, Refreshing Song, Shouting Dictation, Picture Dictation,Split Sentences and Show preparation นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษายังได้รับความสนุกสนาน รวมทั้งยังได้ทำความรู้จักกับนักศึกษาต่างหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย