ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

8 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๓ นางสาวจารุณี การี รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒ คน