โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล "กิจกรรมสืบค้นข้อมูลง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว" ปีงบประมาณ 2-2564

16 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล "กิจกรรมสืบค้นข้อมูลง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านโปรแกรม google meet

              ครั้งที่ 1 วันที่ วันที 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิทยาการสุขภาพ จำนวน 40 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ วันที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรภาษาไทย ศศบ.  จำนวน 48 คน และหลักสูตรการเงินและการลงทุน จำนวน 53 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 100 คน

             รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 241 คน