โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เปะตามระเบียบ" ปีงบประมาณ 2-2564

22 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล กิจกรรมอบรมหัวห้อ "อ้างอิงอย่างไร? ให้เปะตามระเบียบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถและความเชียวชาญในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ตามมาตราฐาน APA และการสร้างรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย microsoft word โดยมีคุณอิสรา แสงสุวรรณ ตำแหน่ง รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านโปรแกรม google meet

              ครั้งที่ 1 วันที่ วันที 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิทยาการสุขภาพ จำนวน 40 คน

              ครั้งที่ 2 วันที่ วันที 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรภาษาไทย ศศบ.  จำนวน 48 คน

              ครั้งที่ 3 วันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรการเงินและการลงทุน จำนวน 53 คน

             รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 141 คน