ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วม ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “"โลกร้อน" ขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอ "ภัยร้าย" อะไรบ้าง?”

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “"โลกร้อน" ขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอ "ภัยร้าย" อะไรบ้าง?”

          ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “"โลกร้อน" ขึ้น 1.2 องศาฯ มนุษย์จะเจอ "ภัยร้าย" อะไรบ้าง?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทุกชั้นปี
 • มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 3 คน (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้)

แนวความคิดการประกวด

          ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถเลือกแนวคิดที่กำหนดไว้ เพื่อออกแบบคลิปวิดีโอได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับ “ภัยอันตรายต่าง ๆ จากสภาวะโลกร้อน” เช่น ภัยพิบัติต่าง ๆ  ปัญหาสุขภาพ การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

 • แนวคิด : ปลูกสร้างจิตสำนึก

สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ให้เกิดความตระหนักปัญหาโลกร้อนและเห็นคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการกระทำของคนที่ทำให้เกิดจากความเสื่อมโทรมหรือร่อยหรอของพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • แนวคิด : การลงมือแก้ไข/ปฏิบัติจริง

สื่อสารเพื่อบอกวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกระทำให้เห็นถึงการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างประหยัดและฉลาด หรือวิธีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เสื่อมโทรมหรือร่อยหรอให้ดีขึ้น

 • แนวคิด : การเฝ้าระวัง

สื่อสารเพื่อสร้างความรู้และบอกวิธีการติดตามหรือตรวจสอบพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. คลิปวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบวิธีนำเสนอและวิธีถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบสารคดี แอนิเมชั่น ละคร หรือภาพยนตร์สั้น
 2. คลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย
 3. คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube เป็นต้น)
 4. เป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. คลิปวิดีโอต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD (1920x1080 Pixel)
 6. คลิปวิดีโอบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV มีความยาวระหว่าง 5-8 นาที พร้อมแนวคิดในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 7. ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่า ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดละเมิดกติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด คณะกรรมการจะขอคืนเงินรางวัลและและประกาศนียบัตร และจะมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์บรรณสารสนเทศ สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม และให้เครดิตแก่ผู้ผลิตผลงานนั้น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ผลิตผลงานทราบล่วงหน้า
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. กำหนดเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565
 2. เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดผ่านสื่อออนไลน์ Page ศูนย์บรรณสารสนเทศ https://www.facebook.com/libraryyru
   เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในตัดสิน ตั้งแต่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2565
 3. คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2565
 4. ประกาศผลและมอบรางวัล วันที่ 4 มีนาคม 2565

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมได้ตามไฟล์แนบ
 2. ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง มาที่ e-mail : isara.s@yru.ac.th

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. รอบแรก ตัดสินจากความนิยมของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook จำนวนยอดการกด Like
  (20 คะแนน)
 2. รอบสอง ตัดสินจากคณะกรรมการ (80 คะแนน)
 • เนื้อหาการนำเสนอ                           (30 คะแนน)
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง                           (25 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ           (25 คะแนน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1  เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2  เงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3  เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติอต่อสอบถาม

          คุณอิสรา  แสงสุวรรณ Tel. 087-7579944 email: isara.s@yru.ac.th

          งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด