ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

19 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ระบบคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หน่วยงาน สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมข้อมูลจากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย

นวัตกรรม , บริการวิชาการ ,รางวัลประกาศนียบัตรที่ได้รับ , วิจัย ,แนวปฏิบัติที่ดี ,E-book , MOU , VDO กิจกรรม และมีการนำข้อมูลเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง

สามารถเข้าถึงขั้นตอนการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=Z3rwqcBFzWU และสามารถเข้าใช้งานระบบคลังปัญญาผ่านเว็บไซต์ https://wb.yru.ac.th