ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ

21 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ จากเวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 08.00 - 20.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์)
*ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน2565  ถึง  20 ตุลาคม 2565

**เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น